יזכור
נזכור תלמידי המכינה קדם צבאית

"ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם"ישעיהו נו ה

בן יוסף יהודה

בוגר מחזור ג׳, נפל טי אדר ב׳ תשס׳׳ג
(13.03.2003)

בן יוסף יהודה

פרטים

רביב אריאל

בוגר מחזור ד׳, נפל ט׳׳ו בייאר תשס׳א
(8.05.2001)

רביב אריאל

פרטים

בן פורת אלי

בוגר מחזור ב׳, נפל י׳׳ד בכסליו תשס׳׳א
(11.12.2000)

בן פורת אלי

פרטים

אשואל יצחק

בוגר מחזור א׳, נפל הי אב תשנ׳׳ז
(1.07.1997)

אשואל יצחק

פרטים