fbpx

מתוך הערפל

עיוני אמונה וזיכרון

סוגיית ׳האמונה והשואה׳ מנוסחת לעתים כזעקה – "איכן היה ה׳ בשואה". מבטאת בפשטותה את אחת השאלות הסבוכות בשדה המחשבה וההגות היהודית בדורנו. השפעתה חורגת מתחומם הצר של שאלות ובירורים אמוניים רווחים. לנושא זה השפעה אקטואלית ממשית על עולמו הרוחני של השואל. המאמר המרכזי בחוברת זו עוסק בעיון וליבון התשובות המרכזיות שנאמרו בנושא על ידי חכמי ישראל, מתוך מבט אמוני-פנימי ומתוך רצון להבין את משמעות העכשווית של דברים אלו על חיי המאמין. בין י בטבת לכ׳׳ז בניסן בירור מקור קביעת ימי הזיכרות לשואה בלוח השנה העברי. הרב איתמר כהן – ראש מכינה הקדם צבאית ׳מגן שאול׳, נוקדים.

מתוך הערפל

 30.00

*אפשרות למשלוח חינם בארץ בכפוף למדיונות המשלוחים